К О Н Т А К Т Ы

Телефон +35952918250
Адрес Bulgaria, Varna, 9000
Skype svetlana_talanty
E-mail talant@mail.bg
Телефон VIBER/WhatsApp: +359895112614